Hjem

Krav til kjønnsbalanse i norske styrerom

Av: Codex Advokat

Nye lovkrav om at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret trådte i kraft fra 1. januar 2024, med gradvis innføring mellom 2024 og 2028. Om lag 20 000 selskaper forventes etterhvert omfattet av lovendringene. Hvordan ligger virksomheten deres an i dette arbeidet?

En gruppe mennesker står sammen i et lyst rom. Foto

Gjennom de siste 20 årene har det vært en beskjeden utvikling i antallet kvinnelige styremedlemmer i norske aksjeselskaper, fra ca. 15 % til 20 %. Dette har regjering og storting ønsket å gjøre noe med, og det er derfor vedtatt krav til kjønnssammensetningen i norske styrer. Lovforslaget ble utarbeidet i samarbeid med NHO og LO.

Hovedformålet med lovendringen er å øke kvinneandelen i norske styrer, men er også ment å ha en positiv effekt på kjønnsbalansen i norske selskapers ledelse, hvor kvinneandelen er enda lavere enn i styrerommet. Regjeringens vurdering er at likestilling og mangfold i næringslivet på lang sikt vil skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, bedre beslutninger og øke verdiskapingen.

I første omgang gjelder lovendringen selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Dette omfatter om lag 8 000 selskaper. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil trolig totalt gjelde om lag 20 000 selskaper.

Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere om lag 6 600 nye styrerepresentanter ved gjennomføring av første trinn i 2024, og nesten 13 000 nye styrerepresentanter totalt frem mot 2028, de fleste av disse kvinner.

Forslaget vil innebære krav til styresammensetningen i følgende foretak:

 • De som har slike krav etter regelverket i dag.
 • Aksjeselskaper, samvirkeforetak, boligbyggelag og ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere.
 • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere.
 • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.

Beregningen av antall ansatte skal gjøres likt som for reglene om når de ansatte kan velge styremedlemmer. Det er egne regler for behandling av deltidsansatte.

Kjønnsbalansen skal beregnes separat for varamedlemmer og styremedlemmer. For å hensynta personer med et tredje juridisk kjønn er regelen utformet som maksimalrepresentasjon fra ett kjønn, fremfor minimumsrepresentasjon av kvinner og menn.

Kravene til kjønnsbalanse gjelder også ansatterepresentanter. For foretak med over 200 ansatte skal kjønnsbalansen beregnes separat, slik at styrerepresentanter valgt blant ansatte alene oppfyller kravene til kjønnsbalansen.

Gradvis innføring

 • Første trinn skal oppfylles senest 31. desember 2024:
  • Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
 • Andre trinn skal oppfylles senest 30. juni 2025:
  • Foretak med flere enn 50 ansatte.
  • Samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere.
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.
 • Tredje trinn skal oppfylles senest 30. juni 2026: Foretak med flere enn 30 ansatte.
 • Fjerde trinn skal oppfylles senest 30. juni 2027: Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
 • Femte trinn skal oppfylles senest 30. juni 2028: Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.


Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeidsrett

Ta Kontakt

Del