Hjem

Prinsipiell avgjørelse om varsling; kommende sak for Høyesterett

Av: Codex Advokat

Frostating Lagmannsrett avsa 3. mars i år en dom der temaet var hvilke krav som må stilles for at en melding fra en ansatt til arbeidsgiver om forhold i virksomheten skal utgjøre et varsel etter arbeidsmiljølovens regler. Saken gjaldt A, som var tillitsvalgt i Nortura SA.

En mann leser i en bok. Foto

Saken gjaldt A, som var tillitsvalgt i Nortura SA.

A hadde i en e-post til ledelsen tatt opp det han mente var uriktig behandling av en kollega i en personalsak. En tid etter at e-posten var sendt ble A omplassert til en annen avdeling, og mente seg da utsatt for urettmessig gjengjeldelse etter det han hevdet var en varsling. A anla søksmål, med krav om at omplasseringen var ugyldig og at han hadde krav på økonomisk oppreisning som følge av arbeidsgivers urettmessige opptreden overfor ham.

Ved vurderingen av hvorvidt As melding til ledelsen var et varsel etter reglene i arbeidsmiljøloven, delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, alle dommere bortsett fra en meddommer, kom til at As melding til ledelsen ikke var å anse som et varsel, og fant etter bevisførselen at A da han sendte meldingen selv ikke hadde ment å fremsette et varsel. Mindretallet fant imidleretid at As melding utgjorde et varsel etter arbeidsmiljølovens regler.

En samlet lagmannsrett kom derimot frem til at omplasseringen av A til en annen avdeling i virksomheten var saklig begrunnet ut fra As personlige forhold og hans opptreden i andre sammenhenger. Omplasseringen av ham ble dermed vurdert å ligge innenfor rammene av arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsgiver Nortura SA ble således frifunnet i søksmålet.

Ved vurderingen av den melding A hadde sendt ledelsen, som jo er sakens sentrale tema, kom som sagt flertallet til at det ikke dreide seg om er varsel etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 første ledd. Flertallet ga imidlertid uttrykk for tvil i så henseende. A anket saken videre til Høyesterett, som besluttet å ta den opp til behandling. Saken er berammet til 5. desember 2023 og det blir interessant å se hva Høyesterett kommer til når det gjelder hvilke krav som skal stilles til innholdet av et varsel før det kan sies å høre inn under arbeidsmiljølovens regler. I debatten etter lagmannsrettens avgjørelse har det fra enkelte hold blitt tatt til orde for det betenkelige ved å utvide området for den type ytringer som med rimelighets kan sees som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand. Andre vil mene at arbeidstakeres vern ved varsling bør styrkes.

Høyesteretts dom i saken, når den foreligger, kan derfor inneholde en rettsavklaring innenfor et praktisk viktig felt av arbeidsretten.


Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Del