Hjem

Utenlandske arbeidstakere og grensepasseringer. Hva er lovverket?

Av: Codex Advokat

Innstramningene i innreiserestriksjonene er i hovedsak videreført inntil videre. Det betyr at det i utgangspunktet kun er norske borgere, og utlendinger som er bosatt i Norge, som kan reise inn til Norge. Den 21. juni ble det på nytt innført «nye» unntak, og enkelte endringer.

Mann sitter foran PC i telefonen

Unntak for norske borgere og utlendinger bosatt i Norge

Hvis arbeidstaker er norsk statsborger, kan hun/han reise inn til Norge uavhengig av hvilket land vedkommende er bosatt i. Det er i tillegg gjort unntak for utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven.

Med bosatt i Norge menes at vedkommende må dokumentere at hun/han har fast bopel i Norge. Hvis arbeidstaker er registrert i Folkeregisteret som bosatt, vil man anses for å ha fast bopel i Norge.

Hva hvis arbeidstaker ikke er registrert som bosatt i Folkeregisteret?

For arbeidstakere som ikke er registrert som bosatt i Folkeregisteret, stilles det krav til at man kan fremlegge dokumentasjon på at hun/han har fast bopel i Norge. Dette betyr at arbeidstaker må fremlegge dokumentasjon på at man enten eier eller leier bolig.

Dokumentasjon på at man eier bolig kan være:

 • skattemelding,
 • informasjon fra grunnboken,
 • kopi av betaling av offentlige avgifter eller
 • kopi av betaling av felleskostnader

Ved leie av bolig, må arbeidstaker fremlegge dokumentasjon på leieforholdet, herunder en husleiekontrakt. Arbeidstaker må også kunne dokumentere at man har hatt bosted i Norge da man reiste ut av Norge, og husleiekontrakten må fortsatt være gyldig når man returnerer til Norge.

I tillegg må arbeidstaker dokumentere at han/hun returnerer etter et midlertidig utenlandsopphold. Dette kan gjøres ved å fremlegge flybilletten man benyttet da man reiste ut av Norge.

Unntak for land/områder som ikke er underlaget karanteneplikt

Det er gjort unntak for utlendinger som er bosatt i land i EØS-/Schengenområdet som ikke er underlagt karanteneplikt («grønt land eller område») og som har oppholdt seg i dette området de siste 10 dagene før innreise.

Storbritannia er også omfattet av denne ordningen. Vedkommende må i et slikt tilfelle kunne dokumentere at man er bosatt i det aktuelle området. Hvilke land som er unntatt karantene plikt fremgår av covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a, vedlegg A.

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene

Det er videre gjort unntak for utlendinger som er fullvaksinert, og de som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene. Man må kunne dokumentere dette med et gyldig koronasertifikat som kan verifiseres av norske myndigheter.

Unntatt etter søknad og vedtak fra Sjøfartsdirektoratet

Virksomheter kan søke om adgang til innreise for utenlandske arbeidstakere som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i virksomheten. Den søknadsbaserte ordningen gjelder for arbeidstakere som innehar en teknisk kompetanse eller annen spesialisert kompetanse. Fra og med 14. april ble ordningen utvidet til også å gjelde for arbeidstakere som er å anse som strengt nødvendig for videre drift i prosjekter eller virksomheter, som for eksempel forskere, og profesjonelle idrettsutøvere.

Unntatt etter søknad og vedtak fra Landbruksdirektoratet

Det er i tillegg innført en søknadsbasert ordning for arbeidstakere som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift i grønt-næringen. Ordningen gjelder for virksomheter som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær. Søknaden skal rettes til Landsbruksdirektoratet.

Unntak for kritiske samfunnsfunksjoner

Det er også gjort unntak for de tilfeller der utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Hvilke samfunnsfunksjoner som er å anse som kritiske er angitt på regjeringens hjemmeside. Det stilles krav til at utlendingenes innreise er strengt nødvendig. Unntaket skal praktiseres strengt, og vil sjeldent være oppfylt for alle de ansatte i virksomheten.

Det er videre to vilkår som må være oppfylt:

 1. Arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen og
 2. Arbeidet kan ikke utsettes, uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen

At virksomhetens ansatte er helt nødvendig for virksomhetens evne til å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner må også kunne dokumenteres. I den forbindelse er det lagt ut et skjema på regjeringen.no som kan brukes som dokumentasjon. Det er imidlertid ikke et krav at skjemaet vedlegges, dersom man kan fremlegge annen dokumentasjon på at vilkårene er oppfylt.

Unntak for enkelte yrkesgrupper

Det er gjort unntak for enkelte yrkesgrupper under forutsetning av at nærmere angitte vilkår er oppfylt. Dette gjelder journalister, sjømenn, personell innen luftfart, personer som gjennomfører gods- og persontransport, diplomater, militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt.

Unntak for kritiske samfunnsfunksjoner

Det er også gjort unntak for de tilfeller der utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Hvilke samfunnsfunksjoner som er å anse som kritiske er angitt på regjeringens hjemmeside. Det stilles krav til at utlendingenes innreise er strengt nødvendig. Unntaket skal praktiseres strengt, og vil sjeldent være oppfylt for alle de ansatte i virksomheten.

Det er videre to vilkår som må være oppfylt:

 1. Arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen og
 2. Arbeidet kan ikke utsettes, uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen

At virksomhetens ansatte er helt nødvendig for virksomhetens evne til å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner må også kunne dokumenteres. I den forbindelse er det lagt ut et skjema på regjeringen.no som kan brukes som dokumentasjon. Det er imidlertid ikke et krav at skjemaet vedlegges, dersom man kan fremlegge annen dokumentasjon på at vilkårene er oppfylt.

Unntak for enkelte yrkesgrupper

Det er gjort unntak for enkelte yrkesgrupper under forutsetning av at nærmere angitte vilkår er oppfylt. Dette gjelder journalister, sjømenn, personell innen luftfart, personer som gjennomfører gods- og persontransport, diplomater, militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt.

Unntak for andre grupper

I tillegg til de unntakene som det er redegjort for ovenfor, er det gjort unntak for følgende grupper:

 • Utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • Utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge
 • Utlendinger som er bosatt i EØS-/Schengen- området eller Storbritannia, og skal besøke nære familiemedlemmer som er bosatt i Norge
 • Utlendinger som er familiemedlem til EU/EØS borger som skal bosette seg i Norge, eller EU/EØS borger som er familiemedlem til norsk borger som skal bosette seg i Norge.
 • Utlending over 18 år som er bosatt i EU/EØS-/Schengenområdet eller Storbritannia, og som er i et etablert kjæresteforhold med en person over 18 år bosatt i Norge.
 • Utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, som for eksempel omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • Barn og elever som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole eller videregående skole, og personer som skal foreta nødvendig transport mellom hjemmet og barnehagen eller skolen
 • Utenlandske idrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som kommer til Norge for å delta på enkelte idrettsarrangementer.
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger
 • Utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge
 • Utlendinger som arbeider offshore på flyttbar eller fast innretning.
 • Dagpendlere fra Sverige og Finland som pendler til arbeid i Norge
 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • Utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

Har du spørsmål knyttet til innreise? Snakk med oss.

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av om vilkårene for innreise er oppfylt
 • Bistand i forbindelse med søknad om innreise
 • Klage på vedtak om innreiseforbudAnne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Del