Hjem

Opphever forbud mot tiltak innenfor småhusplanens område

Av: Codex Advokat

I april 2022 sendte Oslo kommune ut varsel om at de vurderte å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak for alle områder som er omfattet av reguleringsplan S-4220 (Småhusplanen). Dette vedtaket ble fattet i juni 2022. Flere merknader og klager har nå ført til at et enstemmig byutviklingsutvalg opphever byggeforbudet.

Smilende mann bygger terrasse rundt et rødt hus

Midlertidig forbud ga store konsekvenser

Vedtaket fra juni innebar at man i områder som er omfattet av småhusplanen ikke kunne gjennomføre noen form for tiltak etter plan- og bygningsloven, med mindre disse tiltakene eksplisitt var unntatt fra forbudet. Formålet var å begrense videre fortetting og gi grønne verdier et sterkere vern.

Det midlertidige forbudet medførte store konsekvenser for flere aktører i byggebransjen, da flere planlagte prosjekter måtte avlyses. Det hadde også store konsekvenser for privatpersoner. Forbudet fikk virkning allerede fra varselet ble sendt ut den 6. april 2022.

Lekkasje av informasjon

Like før fristen var det imidlertid flere aktører som sendte inn sine søknader, og det har i ettertid blitt klart at det trolig har skjedd en lekkasje av informasjon fra etaten som har medført at enkelte ble kjent med forbudet i forkant av varselet. Dette medførte at disse aktørene fikk mulighet til å sende inn søknader i forkant av at varselet ble offentliggjort, og følgelig forut for at forbudet fikk sin virkning.

Byutviklingsutvalget har nå vurdert dette som problematisk og urettferdig. Utvalget har videre vurdert det faktum at en rekke tiltakshavere hadde jobbet lenge med prosjekter der det for flere av disse prosjektene var etaten som var delvis årsak til at søknadene ikke var innsendt før varslet ble kjent i april.

Enstemmig byutviklingsutvalg opphever byggeforbudet

Byutviklingsutvalget har på denne bakgrunn besluttet å oppheve byggeforbudet i en periode på åtte uker fra 15. februar 2023. Dette innebærer at dersom det innen 12. april 2023 sendes inn en fullstendig søknad, så vil den bli behandlet i tråd med den gjeldende småhusplanen. Dette gjelder også for de søknadene som er sendt inn etter 7.april 2022 og som midlertidig er stilt i bero som følge av forbudet.

Nytt forbud med mildere krav

Etter denne åtteukersperioden vil Byutviklingsutvalget at det fremdeles skal gjelde et forbud, men med et mildere utgangspunkt enn det som ble vedtatt i juni. De foreslåtte kravene omfatter redusert utnyttelsesgrad (22 og 16 % BYA), økt avstand mellom bygninger (seks meter), bevaring av store trær, og krav om at 60 % av tomten skal holdes fri for terrenginngrep.

Det gjenstår å se hva som blir det endelige innholdet i det nye forbudet og ny reguleringsplan.


Hannah Rachel Cowan. Foto

Hannah Rachel Cowan

Advokat


Snakk med oss

Del