Hjem

Webinar: Anleggsbidrag og refusjon

Av: Codex Advokat

I utbyggingsprosjekter er det krav om opparbeiding av vei, vann og avløp. Dersom disse anleggene kommer andre grunneiere til gode, kan tiltakshaver kreve refusjon fra disse grunneierne. Alternativt kan kommunen stille krav om at utbygger yter et anleggsbidrag til dekning av kostnader til slik infrastruktur.

Vi skal i dette webinaret gå igjennom noen sentrale rettslige forhold knyttet til regler for anleggsbidrag og refusjon.

Vi arrangerte dette webinaret den 28 april 2022. Her får du tilgang til opptak.

Om anleggsbidrag og refusjon

Anleggsbidrag er en betegnelse på bidrag fra private eiendomsutviklere til kommunen i en utbyggingsavtale, som skal dekke hele eller deler av kommunens kostnader til etablering av offentlig infrastruktur. Slike anleggsbidrag kommer i stedet for utbyggerens utbygging av infrastruktur, og det er da kommunen som står for utbyggingen.

Ny offentlig infrastruktur vil ofte komme andre grunneiere til gode, fordi de selv slipper å anlegge infrastrukturen ved senere byggeprosjekter på deres eiendom. En tiltakshaver kan derfor kreve refusjon fra tilstøtende grunneiere, når han selv opparbeider slik infrastruktur.

Et sentralt formål med refusjonsreglene er at de grunneierne som tjener på infrastrukturen skal være med å betale sin forholdsmessige del av kostnadene til anlegget, til den som anlegger infrastrukturen. Reglene om refusjon trekker opp klare rammer for hvem som kan kreve refusjon, når det kan kreves, for hva refusjon kan kreves, og hvem som er refusjonspliktige.

Du vil få kunnskap om:

  • Når kan en utbygger kreve refusjon etter plan og bygningsloven for opparbeidelse av teknisk infrastruktur?
  • Anleggsbidrag - hva og hvordan?
  • En titt på rettspraksis for refusjonskrav.
  • En innføring i vanlige problemstillinger rundt anleggsbidrag og refusjon.


Kursholdere:

Kitty Moss Sørensen

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.


Tine Granlund

Advokat og assosiert partner

Tine er tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling. Hun jobber hovedsakelig med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess. Tine er en praktisk problemløser, fremoverlent og serviceinnstilt med gode løsninger for klienten sine mål.

Tine har et engasjement for bærekraft og er leder av Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig opptatt av hvordan lovverket rundt det grønne skiftet kan formidles på en forståelig måte for ledere i norske bedrifter.

Del