Hjem

Tips til skattemeldingen

I skattemeldingen din får du en utfylt oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt av skatteetaten, har du likevel et ansvar for å gjennomgå skattemeldingen selv. Denne artikkelen gir deg gode tips til hva du må huske på ved gjennomgang av skattemeldingen.

Et eldre ektepar som skriver skattemeldingen på en iPad sammen.
icon

Viktige forhold du trenger å vite om tips til skattemeldingen:

Hva er skattemeldingen (selvangivelsen)?

Tidligere ble skattemeldingen kalt for selvangivelsen. Alle personer som er bosatt i Norge, jobber i Norge eller har fast eiendom får en skattemelding årlig.

Hver skattemelding du mottar gjelder for året før, det vil si at skattemeldingen for 2021 gjelder inntektsåret 2020.

Skatteetaten har fylt ut din skattemelding ved hjelp av opplysninger fra arbeidsgiver, bank og lignende. I enkelte tilfeller kan disse opplysningene være feil, og derfor er det viktig at du selv gjennomgår skattemeldingen din for å kontrollere opplysningene. Du har en streng opplysningsplikt.

Hvis du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen etter du har innlevert den, kan du enkelt endre opplysninger så langt som tre år tilbake i tid.

Hva skjer ved et skatteoppgjør?

I skatteoppgjøret får du se en beregning av skatten du skal betale.

Du vil også få en oversikt som viser om du har betalt for mye eller for lite skatt det siste året. Hvis du har innbetalt for mye skatt, får du skatt til gode som tilbakebetales til deg. Hvis du har betalt for lite skatt det siste året, får du restskatt, og du må innbetale det du skylder.

Når sendes skattemeldingen ut?

Skattemeldingene sendes ut forløpende fra 16.3.2021, og alle skal ha mottatt skattemeldingen sin innen 7.4.2021.

Dagen du mottar skattemeldingen får du beskjed fra Skatteetaten på SMS eller epost.

I år vil de aller fleste motta den nye skattemeldingen, også noen næringsdrivende med enkle forhold.

Driver du annen næringsvirksomhet, vil du fremdeles motta den gamle skattemeldingen. Hvilken versjon av skattemeldingen du får har ingen konsekvenser for skatteoppgjøret ditt utover at personer som mottar den nye skattemeldingen vil kunne motta skatteoppgjøret sitt tidligere enn før.

Når skal du levere skattemeldingen?

Skattemeldingen skal leveres innen 30. april for lønnstakere og pensjonister.

For næringsdrivende skal skattemeldingen leveres innen 31. mai.

Kan jeg søke om utsettelse av skattemeldingsfristen?

Ja, du kan søke om utsettelse hvis du ikke rekker å innlevere innen 30. april / 31. mai. Dette gjør du ved å sende inn en søknad på Altinn.

For å søke bruker du et skjema som ligger på Altinn. Det finnes to skjemaer, ett for lønnstakere og pensjonister (RF-1115), og ett for næringsdrivende (RF-1114). I søknaden skal du forklare hvorfor du ikke rekker å innlevere innen overordnet frist.

Hva må du huske på ved formueskatt?

Hvis du har eiendeler eller gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du legge inn opplysningene selv. Dette går under din opplysningsplikt.

Bunnfradrag

Dersom dine verdier overstiger 1 500 000, - kroner, må du betale formueskatt.

Summen kalles for bunnfradrag. Bunnfradraget justeres hvert år.

Skattesatsen på formueskatt er 0,7 % til kommunen og 0,15 % til staten. Til sammen må du dermed skatte 0,85 %.

Eiendeler i beregningsgrunnlaget for formueskatt

I beregningsgrunnlaget for formueskatt inngår blant annet:

  • Fast eiendom (boliger og næringseiendom)
  • Bankinnskudd
  • Aksjer og fond

Hvis du tar opp private lån må du opplyse om dette i skattemeldingen selv, da dette ikke blir gjort automatisk av Skatteetaten. Dette gjelder også dersom du har eiendeler i utlandet som ikke er oppnevnt i skattemeldingen.

Verdsettelsesrabatter

Noen eiendeler har verdsettelsesrabatter. Dette vil si at eiendelenes fulle verdi rabatteres ved fastsetting av formue. Da vil grunnlaget for formueskatt bli redusert og formuesskatten kan bli noe lavere. Dette blir automatisk justert i skattemeldingen. Det vil uansett være viktig at du etterkontrollerer skatteoppgjøret, i tilfellet verdsettelsesrabatten er beregnet feil.

Du kan blant annet få verdsettelsesrabatter på primærboliger, sekundærboliger og aksjer.

Primærbolig er boligen du bor i. Det er her du har folkeregistrert adresse. Primærboligen har den beste verdsettelsesrabatten på hele 25 % av verdien på boligen.

Sekundærbolig kan blant annet være fritidseiendom (hytte) eller næringseiendom. Formuesverdien på sekundærboliger verdsettes til 90 % av boligverdien.

Aksjer blir verdsatt til 65 % av estimert salgsverdi.

Hva må du huske på ved skatt av inntekt?

Vanligvis er opplysninger om lønn, renteinntekter og utbytte forhåndsutfylt av Skatteetaten. Men hvis du har andre inntekter enn det som står i skattemeldingen, må du selv opplyse om dette.

Inntekt på utleie av bolig

Hvis du er leier ut bolig, hytte eller annen eiendom må du sørge for at leieinntektene står oppført i skattemeldingen.

Her er det også viktig å være klar over at det er ulike regler for utleie. Vi har dyktige advokater som kan hjelpe deg med dette.

Utleie av bolig gjennom AirBnB er ikke skattefritt.

Inntekter på salg av eiendom

Selger du bolig, fritidseiendom eller annen fast eiendom må du opplyse om dette i skattemeldingen. I noen tilfeller er gevinsten på salget skattefritt, hvis vilkårene for det er oppfylt. Du må likevel rapportere inn gevinsten i skattemeldingen.

Inntekter på kryptovaluta

Ved kjøp og salg av Bitcoin eller annen krypovaluta må du sørge for å opplyse om dette i skattemeldingen. All formue og inntekt skal du opplyse om. Inntekter ved trading og mining er skattepliktig.

Inntekter på tilfeldige gevinster

Pokerspill, Lotto, sportsbetting, oddsspill og andre lignende spill er svært populære. Skatteloven har regler om når gevinster er tilfeldige og skattefrie, og når de er skattepliktige.

Inntekter fra aksjer og fond

Du må skatte av inntekter på både aksjeutbytte og gevinster.

Normalt sett blir dette automatisk ført opp i skattemeldingen din.

Ved verdistigning på aksjer blir du skattepliktig når du først selger aksjene.

Hvis du mottar aksjer i gave eller gjennom arv utløser ikke dette en skatteplikt.

Har du inntekt eller formue i utlandet?

All inntekt og formue må du opplyse om i skattemeldingen.

Dette inkluderer også bankinnskudd og formuesobjekter.

Skatteetaten får opplysninger fra utenlandske skattemyndigheter og banker, men opplysningene blir ikke automatisk utfylt i skattemeldingen.

Du må derfor selv innhente opplysningene fra banken å føre beløpet inn i skattemeldingen.

Merk: Nyhet om CRS!

Opplysninger som skattemyndighetene mottar fra utlandet, omtales også som CRS (Common Reporting Standard). I år vil skatteetaten legge inn en merknad om slike opplysninger i den forhåndsutfylte skattemeldingen. I merknaden vil det normalt fremgå kontonummer og navnet på den utenlandske banken eller finansinstitusjonen. At beløpene ikke er forhåndsutfylt, skyldes at opplysningene skattemyndighetene har mottatt fra utlandet ikke gjelder inntektsåret 2020.

Hvis du skjuler inntekter eller formue i utlandet, og skattemyndighetene finner ut dette, kan du få en tilleggsskatt. Hvis du har inntekter og formue fra utlandet du ikke har gjort rede for, kan du søke om frivillig retting hvis du oppfyller vilkårene for det. På den måten kan du unngå tilleggsskatt.

I noen tilfeller kan du også få skattenedsettelse etter ett års regelen på inntekter fra utlandet.

Skatteavtaler

Norge har inngått skatteavtaler med mange land. Skatteavtalen legger føringer for hvordan inntekt og formue skal beskattes.

Blant annet kan det i noen tilfeller være at formue kun skal beskattes i landet formuen kommer fra. Vi kan bistå deg med en vurdering av om din inntekt og formue skal beskattes i Norge eller ikke.

Skattesatser for skattemeldingen 2021

Her viser vi deg noen av de viktigste skattesatsene for 2021. En full oversikt finnes på Regjeringens hjemmesider.

Trinn 1

Innslagspunkt

Sats

2020

180 800 kr

1,9 %

2021 vedtak

184 800 kr

1,7 %

Trinn 2

Innslagspunkt

Sats

254 500 kr

4,3 %

260 100 kr

4,0 %

Trinn 3

Innslagspunkt

Sats

639 750 kr

13,2 %

651 250 kr

13,2 %

Trinn 4

Innslagspunkt

Sats

999 550 kr

16,2%

1 021 550 kr

16,2%

Det foreligger ingen endringer i skattesatsene for arbeidsgiveravgift og trygdeavgift.

Hva skjer hvis jeg utelater informasjon eller ikke sender inn skattemeldingen?

Du har en opplysningsplikt og et ansvar for å rapportere inn informasjon i skattemeldingen din. Ved mangelfull eller feil opplysninger kan skattemyndighetene utføre en endringssak. Dette innebærer at skattemyndighetene fastsetter skattepliktige inntekter og formue ved skjønn samt at du kan risikere tilleggsskatt.

Hvis Skatteetaten påstår du har utelatt opplysninger for din egen fordel, kan skatteetaten økt tilleggsskatten på 20 %, 40 % eller 60 %.

Du kan også risikere å bli politianmeldt og få straff.

Hvis du er usikker på hva du må opplyse om i skattemeldingen, anbefaler vi at du gir utfyllende beskrivelser til skattemyndighetene i et vedlegg eller et brev. Vi kan også bistå deg hvis du trenger hjelp med skattemeldingen din.

Skal du levere skattemelding for personlig næringsdrivende og unnlater å sende inn opplysningene kan du bli ilagt tvangsmulkt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til skattemeldingen
  • Juridisk rådgivning
  • Vi har spesialister på skatt og tilleggsskatt

Har du spørsmål knyttet til skattemeldingen? Snakk med oss.


Per Bernhard Wright

Advokat og assosiert partner

Personskatt

Gry Helgerud

Senioradvokat

Personskatt